Lidmaatschap

Leden van de sportkoepel Hattem kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen zijn die de bevordering van een of meer sporten als doelstelling hebben.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

Ingeval van niet toelating door het bestuur heeft de betrokkene het recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.

Einde van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de sportkoepel eindigt:

  • wanneer het lid heeft opgehouden te bestaan;
  • door schriftelijke opzegging door het lid;
  • door schriftelijke opzegging namens de vereniging zulks op grond van het feit dat een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, dan wel de verplichting jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • door ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Opzegging door een lid kan slechts schriftelijk geschieden uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar, waarbij de financiële verplichtingen voor het gehele lopende verenigingsjaar door het lid moeten worden voldaan.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur per aangetekende brief, zulks onder vermelding van de redenen, die tot opzegging hebben geleid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken voor het einde van een verenigingsjaar.

Het bestuur van de vereniging kan slechts overgaan tot beëindigen van het lidmaatschap als bedoeld in lid 1 sub c en d van dit artikel in opdracht van de Algemene Ledenvergadering.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit namens de vereniging tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat het lid binnen één maand na verzending van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de Algemene Ledenvergadering. Betrokkene wordt van de mogelijkheid tot beroep schriftelijk door het bestuur in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

Aanmeldingsformulier

Vereniging / rechtspersoon
Naam en functie aanmelder
E-mailadres aanmelder
E-mailadres penningmeester
Datum aanmelding